DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Temasidor

Dopnamn förr

Normerade efternamn

Dödsorsaker och sjukdomsnamn

Ortnamn

Yrken och titlar

Befolkningsstatistik

Hjälpmedel

Här finns ytterligare presentationer som bygger på uppgifter i DDSS. Presentationerna har tillkommit som ett resultat av normeringen av person-, ortnamn samt dödsorsaker i födelse- vigsel- och dödböckerna. Temasidorna är tänkta att dels ge en utökad förståelse för källmaterialets tillkomst och innehåll, dels ge tips om litteratur och vetenskapliga specialområden i anknytning till materialet.

Begreppet normera innebär i detta sammanhang att underlätta sökningen för användaren. Med sökning enbart på originalstavning är risken stor att man missar information. Genom normeringen minskar man den stora mängd stavningsvarianter som finns i originalmaterialet. Normeringen bygger på tolkning, dels av olika stavningsvarianter på ord, dels av förkortningar. Arbetet sker med stor försiktighet för att förhindra felaktiga tolkningar, men fel kan smyga sig in. Felen kan bero antingen på att prästen skrivit fel eller att han haft en handstil som gett upphov till felläsning vid införandet i databasen. Användaren bör därför ha ett källkritiskt förhållningssätt till materialet. Originalstavningen och hänvisningar till den aktuella källan finns alltid tillgänglig för möjlighet till kontroll. Dopnamn, dödsorsaker, ortnamn, för- och efternamn samt yrke/titlar är teman som kommer att bli normerade och temasidorna läggs ut successivt under 2007.

Som en följd av normeringen har nya sammanställningar ur databasen kunnat göras. Dessa sammanställningar syftar till att lyfta fram materialet, underlätta sökning och stimulera till fortsatta studier. Materialet i DDSS är så omfattande och håller så hög kvalitet att det kan bilda underlag för generella sammanställningar och slutsatser. Materialet omfattar socknar i olika delar av Skåne och Blekinge och täcker både land och stad under tidsperioden 1650-1895. Materialet har härigenom relevans långt utanför de registrerade socknarnas gränser.

Syftet med normeringen är framför allt att tillgängliggöra viktig information i kyrkoböcker över födda, vigda och döda för Skåne och Blekinge under tidsperioden 1650-1895. Ett andra syfte är att på ett lättillgängligt och effektivt sätt ta fram ett forskningsmaterial för den akademiska forskningen, hembygdsforskningen, skolan etc. För att kunna genomföra denna process har Landsarkivet fått medel för ett Accessprojekt Sydsveriges Historiska Befolkning på nätet. Klicka på ovanstående länkar för att läsa vidare om respektive teman.