DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vånga


Vånga kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Vånga består av en dalbygd vid Ivösjön samt kuperad skogsbygd med spridd bebyggelse mellan denna och Immeln.
Ortnamnet (1364 de Wangh, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller fornsv. vanger fält, mark.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel härrör från 1200-talet. Den breddades mot norr 1728 och försågs med torn 1760. Vid ännu en ombyggnad 1867 tillfogades korsarmar och en halvrund sakristia i öster. Altarväggens målning är utföVångas äldsta, kända kyrka uppfördes i tegel på 1200-talet. Idag ingår rester av denna i långhusets södervägg. Tornet, nordväggen och långhusets västra delar tillkom under 1700-talet, men kyrkan fick sitt nuvarande utseende vid en omfattande ombyggnad 1867.
Vid den stora om- och tillbyggnaden 1867 bibehöll man långhus och torn. Koret revs och i stället uppfördes det stora tvärskeppet med sakristian i öster. Ett nytt altare placerades framför ett skrank mellan kyrkan och sakristian. Vid en senare renovering 1940-41, murades öppningen mellan kyrkan och sakristian igen. Den nya kyrkovägg som då uppstod, försågs med en stor al frescomålning av Pär Siegård.
Från den medeltida kyrkan finns endast dopfunten i granit kvar. Predikstolen, med renässansornament, är från 1590-talet.
Uppgifterna enligt Länsstyrelsens skylt på plats.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta