DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gryt


Gryts kyrka 2003, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Knislinge-Gryt.
Om socknen:Gryt är en mjukt kuperad odlings- och skogsbygd väster om Helge å.
Ortnamnet (1403 i Gryth (avskrift), avser den namngivande kyrkbyn) innehåller gryt stenig mark.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Gryts kyrka uppfördes omkring 1200, i romansk stil med långhus, lägre och smalare kor samt halvrund absid. Byggnadsmaterialet består nästan uteslutande av gråsten murat med kalkbruk. Det breda västtornet tillkom omkring 1500 och ersatte då ett smalare torn. Kyrkan har kvar mycket av sin medeltida karaktär, bland annat den ålderdomliga kyrkogårdsmuren med stigluckor.
På 1400-talet slogs kyrkans stjärnvalv och under samma århundrade uppfördes ett vapenhus vid södra långhusväggen. Detta revs 1869 och materialet återanvändes till sockenstugan vid kyrkogårdsmuren. Den är vitputsad med gavelrösten av tegel och korsvirke. Taket är täckt med fjälltegel, en tegeltyp som endast finns på ett fåtal äldre byggnader i Skåne. Huset har varit stämmolokal och bårhus. Sedan 1996 finns där ett litet kyrkomuseum.
Omkring 1800 byggdes kyrkan till i norr och ett gravkor uppfördes för släkten Jennings. Kyrkan var patronatskyrka under Vanås - herrskapsläktaren finns kvar i kyrkans norra del och där under ligger gravkoret.
Altaruppsatsen och predikstolen är från 1600-talet liksom den nyare dopfunten i trä.
Ordet "gry" betyder "stenig mark" och i markerna runt kyrkan finns talrika lämningar från brons- och järnåldern.
Några av de flata stenarna på kyrkogårdsmuren är hämtade från det järnåldersgravfält som kyrkan delvis är byggd på.
Uppgifter enligt Länsstyrelsens skylt på plats.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta