DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

S:t Ibb


Sankt Ibbs kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Namn:Förr även Ven.
Indelning:2006 uppgått i Landskrona.
Om socknen:Ortnamnet (1671 Sanchte Ibbz Sochn) är lånat från kyrkan, som är invigd åt S:t Jakob d.ä. eller S:t Jakob d.y. (Ib är en dansk form av Jakob).
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den gamla kyrkan av sten med smalare kor och brett västparti har en komplicerad byggnadshistoria. Västpartiet är från 1200-talet, medan långhuset och koret tillkommit under 1400-talets förra hälft. Koret uppbar tidigare ett östtorn. Något senare välvdes kyrkan och försågs med vapenhus. Tornet revs 1726. Kyrkan övergavs 1899 men restaurerades i etapper och återinvigdes 1939. Interiören har kalkmålningar från 1400-talet och från 1500-talets början. Altartavlan från 1578 ändrades 1626. Dopfunten av täljsten från 1200-talet kommer från Norge. Den nya kyrkan av tegel med torn och smalare tresidigt kor byggdes 1898-99 efter Gustaf Pettersons ritningar.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Tuna 1805 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta