DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Knislinge


Knislinge kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1940 Knisslinge, 1940- av SCB ändrat efter jordeboken till Knislinge.
Indelning:2006 uppgått i Knislinge-Gryt.
Om socknen:Knislinge utgörs av odlad slättbygd längs Helge å med kuperade brytningsbygder i öster och väster.
Ortnamnet (1407 in Knydhzlingæ, avser den namngivande kyrkbyn) är bildat till en inbyggarbeteckning på -ling med oviss innebörd.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från ca 1200. I väster fanns troligen ett ursprungligt brett torn vilket införlivades med kyrkorummet vid valvslagningen på 1400-talet, då dess övre delar revs. Ungefär samtidigt byggdes ett nytt torn vid sydsidan med vapenhus i bottenvåningen. Under 1800-talet ersattes absiden med en tresidig sakristia. I söder och norr finns romanska portaler. Kyrkan har kalkmålningar från två perioder, dels romanska i triumfbågen och ovanför valven, dels rik dekor från 1400-talets senare del, tillskriven Nils Håkansson. Altaruppsatsen härrör från ca 1600. Predikstolen från 1747 är utförd av Johan Ullberg. Den skulpterade dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta