DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gualöv


Gualövs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Gualöv består av en delvis odlad och delvis skogbeväxt sandslätt mellan Ivösjön och Hanöbukten.
Ortnamnet (1347 de Guthælef, avser den namngivande kyrkbyn) är bildat till mansnamnet Guthi och löv ärvt eller överlåtet gods.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan, som är uppförd av gråsten, tillkom under den stora kyrkbyggarperiod, som i Villands härad tog sin början omkring 1150 och höll på seklet ut. För Gualövs del bör arbetet vara avslutat ca 1190. Kyrkan, en s.k. trefaldighetskyrka, har fortfarande kvar sin ursprungliga romanska karaktär, tornlös, fyrkantigt kor och rund absid. Från början sträckte den sig ej längre än till och med södra ingångsdörren, men tillbyggdes mycket pietetsfullt på 1830-talet, då kyrkan fick sin nuvarande längd. Kyrkan var från början försedd med platt innertak, vars bjälkar vilat på väggarnas krön. Av de ursprungliga fönstren finns endast två kvar, ett syns ovanför ingångsdörren och ett på utsidan åt norr. Kyrkan har vid flera tillfällen under medeltiden varit utsatt för brand.
Vapenhuset tillbyggdes på 1400-talet. Den bastanta dörren med järnlameller, påfästade löv och järnring kan vara den ursprungliga ytterdörren. Anordningen med låskolv och nykel är av betydligt senare datum.
Den mindre dörren i koret upptogs år 1818. Om anledningen till detta finns att läsa i en inventarieförteckning, upprättad 1830 av kyrkovärden Volmén, insp. på Trolle Ljungby. "Sedan åskan sommaren samma år (1818) under pågående gudstjänst nedslagit så nära kyrkan, att den ryckte två stenar av dess tak och åstadkom en förskräcklig förvirring bland folket, som så sammanträngde sig mot den dåvarande enda och inåtgående dörren, att den icke kunde upplåsas. Till förekommande av en dylik olycka insattes en dörr i koret åt norr, varjämte den gamla dörren omsattes så att den går utåt."
Ur broschyren Kort kyrkobeskrivning av Lennart Grönvall.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta