DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Kviinge församling
1780 - 1894   
Datum1826-09-28Datum avserdöd
ID-nr/Regler95335/DDSS
Den avlidne
NamnAugusta Karlsson f. AgrellKönkvinna
Yrke/TitelprostinnaCivilståndgift
OrtQuiingeÄktenskaplig bördinom äktenskapet
DödsorsakÅlder/födelseår (i förekommande fall)
hectik
År  26 Månad  Dag 
Födelsedatum  1800-05-17
Attest
Anförvant
NamnJohan KarlssonOrt
Yrke/Titelfältprost, ledamot af k.n.oRelationmake
Övrigt
På plåten: ' Hit gick att hvila, efter en kort, men vacker och nyttig dag, aftonen d. 28 September 1826. Prostinnan Augusta Karlsson född Agrell; Gift med Fältprosten, Ledamoten af K. N. O. Johan Karlsson d. 22 Juni 1820. Moder för 3-ne Söner, hvaraf en förutgått. Bröstet var för ömt för jordens tunga luft; Hjertat för rent för verldens flärd; själen pröfvad och för ' Himlen mogen befunnen. Till återseendet rinna för Henne saknadens tårar Wishb. 8:9 Ps:B. N-o 461. v. 6 ' Hon var dotter af Theologie Doctorn, Contracts Prosten, Ledamoten af K.N.O. Carl Magnus Agrell i Skatelöf och dess afledna Fru Christina Molin, samt ägde blott en Syster Carolina Fredrica, gift med Lector Theolander i Wexiö. Hennes efterlemnade Barn äro: S. Carl Oscar född 1 December 1821, och Johan Fredric född d. 12 Juli 1826. Sonen Johan August född d. 25 Mars 1824 dog d. 11 Maj 1825: ' Lätt Hon seglar nu den flydda uppå himlens vågor blå och dess Farkost är den skönsta stjerna, som i quällens stund vår blick så gerna, söker till att Nå. Himlens nya gäst se neder från den sälla verld du fick, se till dem som sorgerna än Skaka, Se till älskad Far och Barn och maka, med din hulda blick. Slutet af Grafskrift författad af Kong.Hofp. Prosten Ström.

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Kviinge kyrkoarkiv  C I:3282 / 
Förvarande institutionSida i husförhörslängden
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga  
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller:
Övrig information

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Kviinge C I:3 1780-1837; Slutar 1841, Kviinge C I:4 1837-1861; Börjar 1842 samt Kviinge F I:1 1862-1894.